Regulamin

1. Definicje

 • NEPTIS – Organizator Promocji - NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000447152, NIP: 972-11-87-720, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 100.000,00 zł.
 • ORLEN – Partner Promocji - Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860, NIP 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł.
 • Promocja – promocja „VITAY w Yanosik” organizowana przez NEPTIS we współpracy z ORLEN.
 • Yanosik – aplikacja na smartfony (Android, iOS, Windows Phone), dzięki której kierowcy tworzą społeczność skupioną wokół poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy na drogach, prowadzona przez NEPTIS na zasadach określonych w Regulaminie Yanosik
 • Regulamin Yanosik –regulamin aplikacji Yanosik, wydany przez NEPTIS, dostępny w szczególności na stronie internetowej www.yanosik.pl, i w aplikacji Yanosik.
 • Program VITAY – program lojalnościowy stworzony przez ORLEN i funkcjonujący na zasadach określonych w Regulaminie Programu VITAY.
 • Regulamin Programu VITAY – regulamin programu lojalnościowego VITAY wydany przez ORLEN, dostępny w szczególności w siedzibie ORLEN, na Stacjach Paliw oraz na stronie www.vitay.pl.
 • Przyłączenie karty – rejestracja do Promocji, polegająca na podaniu numeru posiadanej karty VITAY w Yanosik w Zakładce VITAY przez Użytkownika, będącego uczestnikiem Programu VITAY.
 • Uczestnik – użytkownik korzystający z Yanosik będący jednocześnie uczestnikiem Programu VITAY, który w Yanosik, w Zakładce VITAY dokonał Przyłączenia karty.
 • Użytkownik – osoba korzystające z Yanosik, która nie przystąpiła do Promocji, na zasadach określonych w Regulaminie Promocji.
 • Zakładka VITAY – dedykowane Promocji miejsce w menu Yanosik, w którym Użytkownicy mogą dokonać Przyłączenia Karty oraz otrzymać dostęp do informacji o korzyściach, które mogą uzyskać przystępując do Promocji.

2. Przedmiot Promocji

 • Akcja polega na wspieraniu aktywności Uczestników skupionych w społeczności Yanosik, która zabiega o poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy na drogach.
 • Promocja polega na przyznawaniu Uczestnikom punktów VITAY w Programie VITAY i przekazywaniu ekwiwalentu pieniężnego do Fundacji ORLEN DAR SERCA za określone czynności wykonane w Yanosik, zgodnie z Regulaminem Promocji.
 • Zasady gromadzenia i wymiany punktów VITAY na prezenty lub kupony, zasady uzyskiwania rabatów oraz wszelkie inne kwestie dotyczące realizacji Programu VITAY określa Regulamin Programu VITAY.

3. Pula punktów VITAY

 • W każdym miesiącu kalendarzowym w okresie trwania Promocji ORLEN przeznacza 4 miliony punktów VITAY na wspieranie społeczności („Pula”).
 • Pula ze względu na cel, zostanie podzielona na dwie części. Połowa punktów VITAY będzie przyznawana indywidualnie Uczestnikom („Pula Indywidualna”), a druga połowa zostanie przeznaczona na darowiznę pieniężną na rzecz Fundacji ORLEN Dar Serca na zasadach opisanych w Regulaminie Promocji („Pula Charytatywna”).
 • Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym:
  • Pula zostanie wyczerpana: Uczestnikom nie zostaną naliczone punkty VITAY od momentu wyczerpania Puli. O wyczerpaniu Puli punktów Uczestnicy i Użytkownicy zostaną poinformowani w Yanosik oraz na stronie www.yanosik.pl w sposób czytelny, umożliwiający zapoznanie się Uczestników i Użytkowników z tą informacją.
  • Pula nie zostanie wyczerpana: pozostałe punkty z Puli przechodzą na kolejny miesiąc kalendarzowy, zwiększając odpowiednio Pulę Indywidualną i Pulę Charytatywną przeznaczoną na ten kolejny miesiąc.
 • ORLEN może w okresie trwania Promocji zwiększyć okresowo Pulę, o czym Uczestnicy i Użytkownicy zostaną poinformowani na 30 dni przed wprowadzeniem dodatkowej liczby punktów. Informacja o okresowym zwiększeniu Puli ukaże się w Yanosik oraz na stronie www.yanosik.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się Uczestników i Użytkowników z tą informacją.

4. Warunki uczestnictwa w Promocji

 • W Promocji mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy, tj. Użytkownicy korzystający z Yanosik będący jednocześnie uczestnikami Programu VITAY, którzy w Yanosik w Zakładce VITAY dokonali Przyłączenia karty.
 • Aby Uczestnik wziął udział w Promocji, w okresie jej obowiązywania wskazanym w §7, konieczne jest spełnienie łącznie następujące warunków:
  • Użytkownik dokona Przyłączenia karty i zaakceptuje postanowienia Regulaminu Promocji.
  • Uczestnik:
   • zgłosi jako pierwszy nowe zgłoszenie następujących zdarzeń w Yanosik: „Kontrola”, „Nieoznakowani, „Zagrożenie”, „Inspekcja” („Zdarzenie”); które następnie zostanie potwierdzone przez innego Uczestnika lub Użytkownika, lub
   • potwierdzi Zdarzenie wcześniej zgłoszone przez innego Uczestnika lub Użytkownika, które następnie zostanie ponownie potwierdzone przez innego Uczestnika lub Użytkownika,
  • Pula na obecny miesiąc kalendarzowy nie zostanie wyczerpana przed spełnieniem przez Uczestnika ostatniego ze wskazanych w ust. 2 lit. a-b powyżej warunków udziału w Promocji.
 • Uczestnik może wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy spełniając każdorazowo warunki opisane w § 4 ust. 2 powyżej.
 • NEPTIS będzie na bieżąco informował w Zakładce VITAY o wysokości Puli dostępnej w aktualnym miesiącu kalendarzowym.

5. Odstąpienie i rezygnacja z udziału w Promocji

 • Uczestnik może w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do Promocji, odstąpić od udziału w Promocji bez podawania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji (ale nie jest to obowiązkowe).
 • Do zachowania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 • Niezależnie od prawa odstąpienia wskazanego powyżej, Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji w każdym czasie, składając wypowiedzenie, tj. np. przesyłając pisemne wypowiedzenie listem zwykłym lub poleconym na adres Neptis: NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań z dopiskiem na kopercie „VITAY w Yanosik” (ale nie jest to obowiązkowe) lub wybierając opcję „Odłącz kartę VITAY” w Zakładce.

6. Zasady przyznawania punktów VITAY

 • Uczestnik, który dokonał czynności wskazanych w § 4 ust. 2 lit. a i b:
  • z chwilą wystąpienia potwierdzenia w przypadku wskazanym w § 4 ust. 2 lit. b (i), lub
  • z chwilą wystąpienia ponownego potwierdzenia w przypadku wskazanym w § 4 ust. 2 lit. b (ii),
  uzyskuje prawo do naliczenia mu 1 punktu VITAY (słownie: jeden) z Puli Indywidualnej („Punkty Indywidualne”), niezależnie od liczby zaistniałych potwierdzeń lub ponownych potwierdzeń, o ile spełniony jest warunek wskazany w § 4 ust. 2 lit. c Regulaminu Promocji. Uzyskanie wielu potwierdzeń Zdarzenia w przypadku wskazanym w § 4 ust. 2 lit. b (i) lub wielu ponownych potwierdzeń w przypadku wskazanym w § 4 ust. 2 lit. b (ii) nie uprawnia do naliczenia wielokrotności punktu.
 • Dodatkowo, wraz z przyznaniem 1 Punktu Indywidualnego na zasadach wskazanych w ust. 1 powyżej, ORLEN przeznacza 1 punkt VITAY z Puli Charytatywnej na darowiznę pieniężną na rzecz Fundacji ORLEN DAR SERCA („Punkty Charytatywne”).
 • ORLEN może w okresie trwania Promocji zwiększyć okresowo liczbę przyznawanych Uczestnikom Punktów Indywidualnych oraz Punktów Charytatywnych, o czym Uczestnicy i Użytkownicy zostaną poinformowani na dni 30 dni przed wprowadzeniem dodatkowej liczby punktów. Informacja o okresowym zwiększeniu liczby przyznawanych punktów VITAY ukaże się w Yanosik, na fanpage’u Yanosik na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie www.yanosik.pl i w sposób umożliwiający zapoznanie się Uczestników i Użytkowników z tą informacją.
 • Punkty Indywidualne przyznane Uczestnikowi ulegają sumowaniu w danym miesiącu kalendarzowym, a ich suma wyświetla się w Zakładce VITAY. Suma uzyskanych przez Uczestnika Punktów Indywidualnych za dany miesiąc zostanie doliczona przez ORLEN do salda Karty VITAY uczestnika Programu VITAY w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego.
 • Punkty Charytatywne ulegają sumowaniu w danym półroczu kalendarzowym. Suma tak naliczonych Punktów Charytatywnych za dane półrocze zostanie przeliczona na sumę pieniężną według przelicznika: 1 Punkt Charytatywny = 0,5 grosza (słownie: pół grosza). Darowizna pieniężna w wysokości odpowiadającej sumie pieniężnej wynikającej z przeliczenia, na zasadzie opisanej w zdaniu poprzedzającym, Punktów Charytatywnych na sumę pieniężną, zostanie przekazana przez ORLEN na rzecz Fundacji ORLEN DAR SERCA, na określony zgodnie z ust 6 poniżej cel charytatywny („Cel Charytatywny”), w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od zakończenia danego półrocza kalendarzowego.
 • Cel Charytatywny, na który dokonana zostanie darowizna na rzecz Fundacji ORLEN DAR SERCA wskazana w ust. 5 powyżej, zostanie wybrany – dla każdej z darowizn oddzielnie – w następujący sposób:
  • Organizator i Partner zaproponują łącznie 3 cele charytatywne, które zostaną opublikowane w Yanosik oraz na fanpage’u Yanosik w portalu społecznościowym Facebook;
  • spośród wskazanych powyżej 3 celów charytatywnych, Uczestnicy w drodze głosowania przeprowadzanego w aplikacji Yanosik, wybiorą 1 Cel Charytatywny, na który ma być przekazana darowizna za dane półrocze
  • za wybrany Cel Charytatywny uważa się ten spośród celów wskazanych w ust. 6 lit. a powyżej, na który Uczestnicy w głosowaniu oddadzą największą liczbę głosów; jeżeli taką samą – największą liczbę głosów oddano na więcej niż 1 spośród zaproponowanych celów, to wówczas przeprowadzane jest dalsze głosowanie pomiędzy celami, które uzyskały taką samą – największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. Jeżeli w dalszym głosowaniu taką samą – największą liczbę głosów oddano na więcej niż 1 spośród celów branych pod uwagę w dalszym głosowaniu, za wybrany Cel Charytatywny uważa się ten spośród celów, na którego pierwszy głos w dalszym głosowaniu został oddany wcześniej.
  • informacja o głosowaniu, wraz z regulaminem głosowania i wskazaniem czasu trwania głosowania (nie krótszego niż 1 miesiąc) zostanie opublikowana na stronie internetowej, www.yanosik.pl, oraz na fanpage’u Yanosik w portalu społecznościowym Facebook oraz zakomunikowana w Zakładce VITAY najpóźniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem głosowania.
 • Organizator i Partner zastrzegają sobie prawo do wstrzymania naliczenia Punktów Indywidualnych lub Punktów Charytatywnych przez okres niezbędny do wyjaśnienia, ale nie dłuższy niż 60 dni, w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik nabył prawo do punktów w sposób sprzeczny z Regulaminem Promocji, Regulaminem Programu VITAY lub Regulaminem Yanosik lub z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub poprzez nieuprawnioną ingerencję osób trzecich w systemy informatyczne obsługujące Promocje. Wstrzymanie naliczenia punktów dotyczy jedynie tych punktów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, o którym mowa zdaniu poprzedzającym.
 • W sytuacji potwierdzenia nieuprawnionego uzyskania przez Uczestnika Punktów Indywidualnych te Punkty Indywidualne, a także Punkty Charytatywne związane z tymi Punktami Indywidualnymi, będą anulowane lub nie zostaną naliczone.

7. Czas trwania Promocji

 • Promocja obowiązuje od dnia 1.03.2020 roku do dnia 31.05.2020 roku.
 • Promocja może zostać przedłużona przez Organizatora na kolejne, nie dłuższe niż trzymiesięczne okresy oznaczone, o czym Uczestnicy i Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej na 14 dni przed upływem czasu trwania Promocji, poprzez komunikat w Yanosik oraz na stronie internetowej www.yanosik.pl i ogłoszony w sposób umożliwiający zapoznanie się Uczestników i Użytkowników z tą informacją. Ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą wskazywały, nie dłuższy niż trzymiesięczny okres oznaczony, na który Promocja zostaje przedłużona.

8. Reklamacje

 • Zgłoszone reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane i obsługiwane przez Neptis, w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz z Regulaminem Promocji.
 • Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane na przykład:
  • pisemnie, listem zwykłym lub poleconym na adres Neptis: NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań z dopiskiem na kopercie „VITAY w Yanosik” lub,
  • przy pomocy formularza na stronie internetowej www.yanosik.pl
 • Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację osoby ją składającej w celu poinformowania jej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu osoba składająca reklamację może wskazać w reklamacji np.: swoje imię i nazwisko, numer karty VITAY, adres do doręczeń, a także opis zdarzenia, którego reklamacja dotyczy.
 • W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Neptis wymagać będzie udziału w postępowaniu ORLEN, Neptis może przekazać do ORLEN numer karty VITAY i liczbę przyznanych lub podlegających przyznaniu w Promocji Punktów (Indywidualnych i Charytatywnych z nimi związanych).
 • O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba, która ją złożyła zostanie poinformowana w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

9. Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań.
 • Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu realizacji Promocji zgodnie z postanowieniami Regulaminu Promocji przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 • Administratorem danych osobowych uczestników Programu VITAY jest PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, który przetwarza dane uczestników Programu VITAY zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu VITAY.
 • Administratorem danych osobowych Użytkowników aplikacji Yanosik jest NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań, który przetwarza dane osobowe Użytkowników aplikacji Yanosik zgodnie z Regulaminem Yanosik.

10. Postanowienia Końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji z następujących ważnych przyczyn i wyłącznie w zakresie wynikającym z przyczyny uzasadniającej zmianę:
  • zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa i konieczności dostosowania postanowień Regulaminu Promocji do aktualnych przepisów prawa,
  W przypadkach wskazanych powyżej, Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach co najmniej na 1 miesiąc przed terminem zmiany poprzez odpowiednie ogłoszenie w Yanosik i na stronie internetowej www.yanosik.pl chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało zmian w krótszym terminie. Ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą wskazywały termin zmiany Regulaminu Promocji. Zmieniony Regulamin Promocji obowiązuje Uczestnika, jeżeli ten w powyższym terminie nie zrezygnuje z uczestnictwa w Promocji.
 • O okresowym zwiększeniu liczby przyznawanych Uczestnikom Punktów Indywidualnych lub Punktów Charytatywnych, o których mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu Promocji, Uczestnicy i Użytkownicy zostaną poinformowani na 30 dni przed wprowadzeniem takiej zmiany poprzez komunikat w Yanosik, fanpage Yanosik na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie www.yanosik.pl ogłoszony w sposób umożliwiający zapoznanie się Uczestników i Użytkowników z tą informacją.
 • O przedłużeniu czasu trwania Promocji, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu Promocji, Uczestnicy i Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej na 14 dni przed upływem czasu trwania Promocji, poprzez komunikat w Yanosik oraz na stronie www.yanosik.pl i \ ogłoszony w sposób umożliwiający zapoznanie się Uczestników i Użytkowników z tą informacją. Ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą wskazywały nie dłuższy niż trzymiesięczny okres oznaczony, na który Promocja zostaje przedłużona.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach internetowych Organizatora: www.yanosik.pl, w aplikacji Yanosik, i stronie Partnera: www.vitay.pl.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji