Regulamin promocji „Zwalniaj przy szkołach”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w Promocji „Zwalniaj przy szkołach” (dalej zwanym: „Promocją”).
 2. Organizatorem Promocji jest Neptis S.A. z siedzibą przy ul. Perkuna 25 w Poznaniu (61-615 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000447152, NIP: 9721187720, REGON: 300942514, (dalej „Neptis”, „Organizator”) kapitał zakładowy: 100.000 zł.
 3. Partnerem Promocji jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860, NIP 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł. (dalej „ORLEN”)
 4. Promocja, skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), którzy posiadają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, są użytkownikami aplikacji Yanosik (dalej jako „Użytkownik aplikacji Yanosik” lub „Użytkownik”), oraz wypełnią zadanie promocyjne określone w pkt § 4 ust 2 poniżej (dalej: „Uczestnik Promocji” lub „Uczestnik”). Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji w każdym czasie.
 5. Udział w Promocji jest nieodpłatny i podlega jedynie warunkom określonym w Regulaminie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Korzystanie z aplikacji Yanosik może generować transfer danych do i z sieci komórkowych. Koszt transferu danych, o którym mowa w zdaniu poprzednim ponosi Użytkownik aplikacji Yanosik według taryf stosowanych przez swojego operatora sieci komórkowej.
 6. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19. listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 poz.471 ze zmn.).

§ 2 Czas trwania Promocji

 1. Promocja rozpoczyna się w dniu 2.09.2019 roku o godzinie 00:01 i trwa do 27.10.2019 roku do godziny 00:00, tj. odbywa się w czasie 8 kolejnych tygodni i jest podzielona na 8 odrębnych cykli trwających od poniedziałku do niedzieli (dalej „Tydzień Promocyjny”).

§ 3 Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Użytkownik może wziąć udziału w Promocji po zaakceptowaniu Regulaminu Promocji za pośrednictwem aplikacji Yanosik.

§ 4Nagrody

 1. Nagrodą w Promocji jest kupon (zwierający alfanumeryczny kod) (dalej „Kupon”) upoważniający do jednorazowego zwiększenia salda na koncie uczestnika programu VITAY o 1000 punktów VITAY (więcej informacji o Programie VITAY na www.vitay.pl). Jeśli uczestnik Promocji nie jest uczestnikiem Programu VITAY to celem realizacji Kuponu musi do niego przystąpić zgodnie z zapisami Regulaminu Programu VITAY dostępnym na www.vitay.pl.
 2. Kupon można zrealizować na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Aby otrzymać nagrodę w Promocji, konieczne jest spełnienie w okresie danego Tygodnia Promocyjnego, zadania polegającego na odbyciu przez Uczestnika trzech, poprawnych przejazdów przez dowolne spośród wyznaczonych na potrzeby Promocji odcinki trasy biegnące w pobliżu szkół których lista dostępna jest pod adresem http://yanosik.pl/vitay/ (dalej „Odcinek Trasy”). Każdego dnia zaliczony może zostać maksymalnie jeden poprawny przejazd. Poprawny przejazd to taki, którego prędkość nie przekracza ograniczeń prędkości dla danego Odcinka Trasy, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Weryfikacja spełnienia przez Uczestnika warunków otrzymania nagrody w Promocji przeprowadzana jest wyłącznie w celu realizacji Promocji.
 4. W Promocji przewidzianych jest łącznie 24000 Kuponów, po 3000 Kuponów na każdy Tydzień Promocyjny.
 5. Uczestnik Promocji może zdobyć maksymalnie jeden Kupon podczas trwania całej Promocji.
 6. Kupony w danym Tygodniu Promocyjnym zostaną przyznane na rzecz 3000 Uczestników Promocji, którzy jako pierwsi w danym Tygodniu Konkursowym wykonali zadanie konkursowe określone w § 3 ust 3 powyżej bezpośrednio po wykonaniu zadania, z zastrzeżeniem § 3 ust 5 powyżej.
 7. Kupony nieprzyznane w danym Tygodniu Promocyjnym, pozostają w dyspozycji Organizatora i nie zasilają puli Kuponów przeznaczonych na kolejny Tydzień Promocyjny.
 8. Wyczerpanie puli Kuponów przeznaczonych na dany Tydzień Promocyjny powoduje wstrzymanie możliwości uzyskania w danym Tygodniu Promocyjnym Kuponu za wykonanie zadania określonego w § 3 ust 2 powyżej. Informacja o wyczerpaniu puli Kuponów przeznaczonych na dany Tydzień Promocyjny zostanie udostępniona w widżecie w aplikacji Yanosik.
 9. Zwycięzca zostaje poinformowany o przyznaniu mu Kuponu poprzez komunikat wyświetlany w aplikacji Yanosik.
 10. Kupon jest umieszczony w zakładce Kupony ORLEN w aplikacji Yanosik.
 11. Aby zrealizować Kupon, Uczestnik musi udać się na stronę vitay.pl, założyć konto (o ile wcześniej go nie ma), zalogować się, przejść do sekcji „Moje konto” i przepisać unikatowy kod alfanumeryczny, znajdujący się na Kuponie zamieszczonym w aplikacji Yanosik w zakładce „Kupony”.
 12. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inną nagrodę.
 13. Termin realizacji Kuponu upływa 31.12.2019 r. W przypadku braku realizacji Kuponu zgodnie z pkt 11 powyżej w ww. terminie, Kupon traci ważność

§ 5 Reklamacje

 1. Zgłoszone reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane i obsługiwane przez Neptis, w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz z Regulaminem Promocji.
 2. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane na przykład:
  a) pisemnie, listem zwykłym lub poleconym na adres Neptis: NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań z dopiskiem na kopercie „Zwalniaj przy szkołach” lub,
  b) przy pomocy formularza na stronie internetowej www.yanosik.pl
 3. Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację osoby ją składającej w celu poinformowania jej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu osoba składająca reklamację może wskazać w reklamacji np.: swoje imię i nazwisko, numer karty VITAY, adres do doręczeń, a także opis zdarzenia, którego reklamacja dotyczy.
 4. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Neptis wymagać będzie udziału w postępowaniu ORLEN, Neptis może przekazać do ORLEN numer karty VITAY i alfanumeryczny kod z Kuponu.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba która ją złożyła zostanie poinformowana w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

§ 6 Dane osobowe

 1. Niezależnymi Administratorami danych osobowych uczestników Promocji są Neptis S.A z siedzibą w Poznaniu (61-615) przy ul. Perkuna 25 oraz PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Połcku. przy ul. Chemików 7.
 2. Udział w Promocji nie wymaga od Użytkowników aplikacji Yanosik i Uczestników Programu VITAY podania dodatkowych danych osobowych, w związku z powyższym Administratorzy przetwarzają wyłącznie dane, których przetwarzanie jest niezbędne w celu świadczenia swojej usługi.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: przeprowadzenia Promocji zgodnej z zapisami Regulaminu Promocji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), wykonania ciążących na Administratorach obowiązków prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO), w tym w celu rozpatrywania skarg i reklamacji, odpowiedzi na pytania), w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratorów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym w celach analitycznych, archiwalnych (dowodowych) - zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu badania satysfakcji klientów, określenia jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia z produktów i usług, w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom.
 4. W ramach Promocji nie będzie dochodziło do przekazania danych osobowych pomiędzy Administratorami. Każdy z Administratorów uzyska informacje o udziale w Promocji bezpośrednio od Użytkowników aplikacji Yanosik oraz Uczestników Programu VITAY.
 5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Neptis S.A. znajdują się w Regulaminie Aplikacji Mobilnej Yanosik dostępnym pod adresem: https://yanosik.pl/regulamin/aplikacja/
 6. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez PKN Orlen S.A. znajdują się w Regulaminie Programu VITAY dostępnym pod adresem: http://www.vitay.pl/Regulamin-Programu-VITAY,20.html
 7. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawienia) swoich danych, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sposób korzystania z wymienionych praw został opisany w dokumentach wskazanych w punktach 5 i 6.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji w każdym czasie, składając wypowiedzenie, tj. np. przesyłając pisemne wypowiedzenie listem zwykłym lub poleconym na adres Neptis: NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań z dopiskiem na kopercie „Zwalniaj przy szkołach” (ale nie jest to obowiązkowe) lub za pośrednictwem aplikacji Yanosik – poprzez wybranie opcji „Zrezygnuj”.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa i konieczności dostosowania postanowień Regulaminu Promocji do aktualnych przepisów prawa.
 3. W przypadku wskazanym powyżej, Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach co najmniej na 1 miesiąc przed terminem zmiany poprzez odpowiednie ogłoszenie w Yanosik i na stronie internetowej www.yanosik.pl chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało zmian w krótszym terminie. Ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą wskazywały termin zmiany Regulaminu Promocji. Zmieniony Regulamin Promocji obowiązuje Uczestnika, jeżeli ten w powyższym terminie nie zrezygnuje z uczestnictwa w Promocji.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach internetowych Organizatora: www.yanosik.pl i w aplikacji Yanosik oraz Partnera: www.vitay.pl.