Regulamin Promocji „Jesteś zmęczony, odpocznij”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w Promocji „Jesteś zmęczony, odpocznij” (dalej zwanym: „Promocją”).

 2. Organizatorem Promocji jest Neptis S.A. z siedzibą przy ul. Perkuna 25 w Poznaniu (61-615 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000447152, NIP: 9721187720, REGON: 300942514, (dalej „Neptis”, „Organizator”) kapitał zakładowy: 100.000 zł.

 3. Partnerem Promocji jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860, NIP 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł. (dalej „ORLEN”).

 4. Promocja, skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), którzy posiadają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, są użytkownikami aplikacji Yanosik (dalej jako „Użytkownik aplikacji Yanosik” lub „Użytkownik”), oraz wypełnią zadanie promocyjne określone w pkt § 4 ust 2 poniżej (dalej: „Uczestnik Promocji” lub „Uczestnik”). Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji w każdym czasie.

 5. Udział w Promocji jest nieodpłatny i podlega jedynie warunkom określonym w Regulaminie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Korzystanie z aplikacji Yanosik może generować transfer danych do i z sieci komórkowych. Koszt transferu danych, o którym mowa w zdaniu poprzednim ponosi Użytkownik aplikacji Yanosik według taryf stosowanych przez swojego operatora sieci komórkowej.

 6. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19. listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 poz.471 ze zmn.).

§ 2 Czas trwania Promocji

 1. Promocja obowiązuje od dnia 1.03.2020 roku do dnia 31.05.2020 roku.

 1. Promocja może zostać przedłużona przez Organizatora na kolejne, nie dłuższe niż trzymiesięczne okresy oznaczone, o czym Uczestnicy i Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej na 14 dni przed upływem czasu trwania Promocji, poprzez komunikat w aplikacji Yanosik oraz na stronie internetowej www.yanosik.pl i ogłoszony w sposób umożliwiający zapoznanie się Uczestników i Użytkowników z tą informacją. Ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą wskazywały, nie dłuższy niż trzymiesięczny okres oznaczony, na który Promocja zostaje przedłużona.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Użytkownik może wziąć udziału w Promocji po zaakceptowaniu Regulaminu Promocji za pośrednictwem aplikacji Yanosik.

§ 4 Nagrody

 1. Nagrodą w Promocji jest kupon (zwierający alfanumeryczny kod) (dalej „Kupon”) upoważniający do uzyskania:

 1. punktów VITAY w ilości określonej w Kuponie przy spełnieniu warunku zakupowego opisanego na Kuponie lub

 2. rabatu na towar lub usługę określoną w Kuponie w wysokości określonej w Kuponie, przy spełnieniu warunku zakupowego opisanego na Kuponie którego rodzaj (w tym ilość punktów VITAY lub wysokości rabatu) oraz warunki realizacji są wskazane przez Organizatora poprzez komunikat w aplikacji Yanosik oraz na stronie internetowej www.yanosik.pl i ogłoszony w sposób umożliwiający zapoznanie się Uczestników i Użytkowników z tą informacją.

 1. Kupon można zrealizować na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem szczegółowych warunków realizacji danego Kuponu.

 2. Aby otrzymać nagrodę w Promocji, konieczne jest spełnienie w okresie jej obowiązywania wskazanym w § 2, łącznie następujące warunków:

  1. Posiadanie uruchomionej aplikacji Yanosik nieprzerwanie co najmniej 2h (niezbędne uruchomienie transmisji danych i modułu GPS),

  2. w czasie, o którym mowa w pkt a. powyżej Uczestnik:

   1. zgłosi jako pierwszy nowe zgłoszenie następujących zdarzeń w Yanosik: „Kontrola”, „Nieoznakowani”, „Zagrożenie”, „Inspekcja” („Zdarzenie”); które następnie zostanie potwierdzone przez innego Uczestnika lub Użytkownika aplikacji Yanosik, lub

   2. potwierdzi Zdarzenie wcześniej zgłoszone przez innego Uczestnika lub Użytkownika, które następnie zostanie ponownie potwierdzone przez innego Uczestnika lub Użytkownika, Weryfikacja spełnienia przez Uczestnika warunków otrzymania nagrody w Promocji przeprowadzana jest wyłącznie w celu realizacji Promocji.

 1. Z zastrzeżeniem pkt 7, Kupon zostanie przyznany Uczestnikowi bezpośrednio po spełnieniu warunków określonych w pkt 3 powyżej. Kupon można zrealizować wyłącznie w przeciągu 4h od jego przyznania. Uczestnik jest informowany o czasie pozostałym do realizacji Kuponu w zakładce „VITAY” w Yanosik.

 2. Kupon jest umieszczony w zakładce Kupony ORLEN w aplikacji Yanosik.

 3. Aby zrealizować Kupon, Uczestnik musi przed upływem 4 godzin od momentu przyznania Kuponu, zgodnie z ust. 4 powyżej:

  1. udać się na jedną ze stacji benzynowych, których lista umieszczona jest pod adresem http://yanosik.pl/vitay;

  2. w trakcie dokonywania transakcji określonej w Kuponie okazać wygenerowany Kupon pracownikowi obsługującemu kasę stacji, a w przypadku gdy nagrodą jest Kupon o którym mowa w pkt 1 a powyżej – okazać również kartę VITAY (Uczestnik nieposiadający karty VITAY może ją uzyskać na stacji paliw pod marką „ORLEN” poprzez przystąpienie do Programu VITAY prowadzonego zgodnie z regulaminem Programu VITAY dostępnym na www.vitay.pl ),

  3. spełnić warunek zakupowy opisany na Kuponie.

 4. Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie 1 nagrodę w każdym tygodniu kalendarzowym w czasie trwania Promocji (tydzień liczony jest od poniedziałku do niedzieli).

 5. Zwycięzca zostaje poinformowany o przyznaniu mu Kuponu poprzez komunikat wyświetlany w aplikacji Yanosik.

 6. Z zastrzeżeniem pkt 7 powyżej, ilość Kuponów jest nieograniczona.

 7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inną nagrodę.

§ 5 Reklamacje

 1. Zgłoszone reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane i obsługiwane przez Neptis, w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz z Regulaminem Promocji.

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane na przykład:

  1. pisemnie, listem zwykłym lub poleconym na adres Neptis: NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań z dopiskiem na kopercie „Jesteś zmęczony, odpocznij” lub,

  2. przy pomocy formularza na stronie internetowej www.yanosik.pl

 2. Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację osoby ją składającej w celu poinformowania jej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu osoba składająca reklamację może wskazać w reklamacji np.: swoje imię i nazwisko, numer karty VITAY, adres do doręczeń, a także opis zdarzenia, którego reklamacja dotyczy.

 3. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Neptis wymagać będzie udziału w postępowaniu ORLEN, Neptis może przekazać do ORLEN numer karty VITAY i alfanumeryczny kod z Kuponu, który stanowił nagrodę Uczestnika.

 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba, która ją złożyła zostanie poinformowana w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań.

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu realizacji Promocji zgodnie z postanowieniami Regulaminu Promocji przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 2. Administratorem danych osobowych uczestników Programu VITAY jest PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, który przetwarza dane uczestników Programu VITAY zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu VITAY.

 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników aplikacji Yanosik jest NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań, który przetwarza dane osobowe Użytkowników aplikacji Yanosik zgodnie z Regulaminem Yanosik.

§ 7  Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji w każdym czasie, składając wypowiedzenie, tj. np. przesyłając pisemne wypowiedzenie listem zwykłym lub poleconym na adres Neptis: NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań z dopiskiem na kopercie „Jesteś zmęczony, odpocznij” (ale nie jest to obowiązkowe) lub za pośrednictwem aplikacji Yanosik – poprzez wybranie opcji Zrezygnuj .

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa i konieczności dostosowania postanowień Regulaminu Promocji do aktualnych przepisów prawa.

 3. W przypadku wskazanym powyżej, Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach co najmniej na 1 miesiąc przed terminem zmiany poprzez odpowiednie ogłoszenie w aplikacji Yanosik i na stronie internetowej www.yanosik.pl chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało zmian w krótszym terminie. Ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą wskazywały termin zmiany Regulaminu Promocji. Zmieniony Regulamin Promocji obowiązuje Uczestnika, jeżeli ten w powyższym terminie nie zrezygnuje z uczestnictwa w Promocji.

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach internetowych Organizatora: www.yanosik.pl, w aplikacji Yanosik oraz Partnera: www.vitay.pl.